Stadgar och styrels

Föreningens verksamhet regleras formellt av stadgarna. Föreningens styrelse, som väljs av medlemmarna på årsmötet, ansvarar för att föreningen drivs enligt stadgarna och övriga lagar och förordningar. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att driva föreningen och sammanträder ungefär en gång i månaden. Styrelsen består av följande ledamöter:

Namn Roll Adress E-post Mobil
Emina Tica Ordförande Kungssätravägen 23A eminatica@hotmail.com 0704-65 58 79
Alex Millan Ledamot Kungssätravägen 23B alexmillan@hotmail.com 0707-88 09 78
Eleonor Ekberg Ledamot Kungssätravägen 23B eleonor_ekberg@hotmail.com 0739-18 39 06
Eva Råberg Ledamot Kungssätravägen 23A eva.rberg@telia.com
Jeanette Bolding Suppleant Kungssätravägen 29B jeanette.bolding@comhem.se 0730-23 20 52
Ben Suppleant Kungssätravägen 29B dadaa1e@yahoo.com

Namn på alla styrelseledamöter finns dessutom anslaget i varje entré.

En gång per år (före juni månads utgång) hålls föreningsstämma (årsmöte) dit alla medlemmar kallas. Där redovisar styrelsen föreningens verksamhet under det gångna året, kommande verksamhetsår diskuteras, budget fastslås och ny styrelse väljs. Kallelse får utgå tidigast fyra veckor före stämman och skall utgå senast två veckor före stämman. Medlem som vill ta upp något ärende på stämman måste skriftligen anmäla detta direkt till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Protokoll från stämman är offentligt och distribueras till medlemmarna i föreningen.

Ibland finns frågor (t.ex. stadgeändringar) som kräver medlemsbeslut under löpande verksamhetsår. För att inte behöva invänta nästkommande ordinarie stämma kan styrelsen kalla till extra föreningsstämma, där endast denna speciella fråga står på dagordningen. Extra stämma skall även utlysas om revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar inkommer med en skriftlig begäran.

Styrelsen förfogar också över besiktningsprotokollen som kommer att ligga till grund för framtida bedömning av renoveringsbehov och eventuell åverkan på bostaden.