Årsstämma

Det är viktigt att vi känner samhörighet inom föreningen och att medlemmarna har möjlighet att göra sin stämma hörd. Det formella forumet för detta är årsmötet, där medlemmarna får lämna motioner, godkänner föregående års verksamhet och väljer styrelse.

Formerna för stämman styrs av våra stadgar som bland annat säger att ordinarie föreningsstämma skall hållas en gång om året före juni månads utgång. Dagordningen följer också stadgarna.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Tydliga anslag när det är dags att lämna in motioner sätts alltid upp på anslagstavlorna.

Protokollet från stämman är offentligt och sätts upp på anslagstavlorna. Vill du läsa eller skriva ut det senaste protokollet klicka på länken nedan.

Ibland kan sådan fråga uppstå som kräver medlemsbeslut (till exempel stadgeändring) under löpande verksamhetsår. För att inte behöva invänta nästkommande årsmöte så kan styrelsen kalla till extra föreningsstämma, där endast denna speciella fråga står på dagordningen. Extra stämma kan också utlysas om så skriftligen begärts av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar.